[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
1.1. Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
1.2. Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế tư nhân.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHNO&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Đặc điểm tình hình của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHNO&PTNT Quảng Nam.
2.2. Tình hình hoạt động tín dụng đối với kinh tế tư nhân tại NHNO&PTNT tỉnh Quảng Nam
2.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng đối với kinh tế tư nhân tại NHNO&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.4. Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế tín dụng trong khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHNO&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
3.2. Định hướng hoạt động đầu tư tín dụng của ngành ngân hàng Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2015.
3.3. Phân tích những đặc điểm của kinh tế tư nhân tại Quảng Nam có ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng.
3.4. Giải pháp về mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân của Chi nhánh NHNO&PTNT tỉnh Quảng Nam.
3.5. Các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan