[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Taekwang Vina

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Taekwang Vina
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Những chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.1.4.1. Môi trường bên ngoài
1.1.4.2. Môi trường bên trong
1.1.4.3. Người lao động
1.1.4.4. Nhà quản trị
1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
1.2.4.2. Xác định mục tiêu của đào tạo và phát triển
1.2.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.2.4.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo
1.2.4.5. Dự tính chi phí đào tạo
1.2.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.2.4.7. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.5.1. Môi trường bên ngoài
1.2.5.2. Môi trường bên trong
1.2.5.3. Người lao động
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Taekwang Vina
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Quá trình phát triển của công ty Cổ phần Tae Kwang Vina
2.1.1.3. Mặt hàng kinh doanh
2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất giầy
2.1.3. Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.5. Nguồn nhân lực của công ty
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo
2.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo
2.2.5. Chi phí đào tạo
2.2.6. Lựa chọn và đào tạo giảng viên
2.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAE KWANG VINA
3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển NNL tại công ty Cổ phần Tae Kwang Vina
3.2. Phương hướng phát triển của công ty
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
3.3.1. Xây dựng chiến lược đào tạo hàng năm
3.3.2. Phân tích nhu cầu đào tạo một cách rõ ràng, cụ thể
3.3.3. Xây dựng nội dung đào tạo
3.3.4. Đào tạo đội ngũ giảng viên nội bộ
3.3.5. Thay đổi hình thức đánh giá cuối chương trình đào tạo
3.3.6. Thiết lập hệ thống đánh giá sau đào tạo
3.3.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan