[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng thực phẩm tại Siêu thị Co.opMart Biên Hòa trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng thực phẩm tại Siêu thị Co.opMart Biên Hòa trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ
1.1 Khái quát chung về hoạt động bán hàng tại siêu thị
1.2 Hoạt động bán hàng thực phẩm tại siêu thị
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN HÒA
2.1 Giới thiệu tổng quát về Saigon Co.op
2.2 Giới thiệu chung về siêu thị CoopMart Biên Hòa
2.3 Phân tích đánh giá thực trạng Co.opMart Biên Hòa đến năm 2011
2.4 Đánh giá về hàng thực phẩm tại siêu thị Co.opMart Biên Hòa
2.5 Đánh giá chung tình hình bán hàng thực phẩm tại siêu thị Co.opMart Biên Hòa
2.6 Đánh giá thuận lợi khó khăn cơ hội và thách thức đối với hoạt động bán hàng tại Siêu thị Co.opMart Biên Hòa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆu QUẢ BÁN HÀNG THỰC PHẨM TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1 Cơ sở đề ra giải pháp
3.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại Biên Hòa trong tương lai
3.3 Các giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng thực phẩm tại siêu thị của Co-op Mark Biên Hòa trong giai đoạn hiện nay
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan