[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Một số khái niệm về du lịch.
1.2. Phát triển du lịch.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch.
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch của các địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội phát triển du lịch thành phố Hội An.
2.2. Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầng du lịch thành phố Hội An.
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch thành phố Hội An.
2.4. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch thành phố Hội An.
2.5. Đánh giá chung về du lịch thành phố Hội An.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020
3.1. Định hướng phát triển du lịch thành phố Hội An.
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch thành phố Hội An.
3.3. Kết luận và kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan