[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN HỐNG
1.1. Những vấn đề chung về nghề truyền thống và làng nghề truyền thống
1.2. Nội dung và tiêu chí phát triển nghề truyền thống
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển nghề truyền thống tại làng nghề
1.4. Những kinh nghiệm cho phát triển nghề truyền thống
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI LÀNG NGHỀ DỆT LỤA MÃ CHÂU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng để phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu
2.3. Thực trạng nghề truyền thống và phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu
2.4. Xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI LÀNG NGHỀ DỆT LỤA MÃ CHÂU
3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu
3.2. Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan