[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số vấn đề về bất đẳng thức Jensen và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số vấn đề về bất đẳng thức Jensen và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HÀM LỒI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HÀM LỒI. BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN
1.1. Hàm lồi và một số tính chất.
1.1.1. Hàm lồi.
1.1.2. Mô tả hình học.
1.1.3. Một số tính chất.
1.2. Bất đẳng thức Jensen.
1.2.1. Các định lí.
1.2.2. Bất đẳng thức Jensen và một số mở rộng của bất đẳng thức Jensen.    
Chương 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC JENSEN
2.1. Một số ứng dụng trong đại số.
2.1.1. Chứng minh các bất đẳng thức cổ điển.
2.1.2. Chứng minh các bất đẳng thức thường gặp khác.
2.1.3. Các bất đẳng thức số học dạng không ràng buộc và ràng buộc.
2.1.4. Một số ứng dụng khác.
2.2. Một số ứng dụng trong hình học và lượng giác.
2.2.1. Một số ứng dụng trong tam giác.
2.2.2. Một số dạng liên quan đến lượng giác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan