[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ
1.1. KHU KINH TẾ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Các loại hình KKT
1.2. THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ
1.2.1. Vốn đầu tư và phân loại vốn đầu tư
1.2.2. Khái niệm, vai trò, mục đích và yêu cầu thu hút vốn đầu tư vào KKT
1.2.3. Nội dung thu hút vốn đầu tư
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu vốn đầu tư
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT
1.3.1. Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô
1.3.2. Nhóm yếu tố môi trường vi mô
1.3.3. Nhóm yếu tố môi trường nội bộ của KKT
1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1.4.1. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào một số KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1.4.2. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Bình Dương
1.4.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào các KCN ở Hải Phòng
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
2.1.1. Vị trí và tiềm năng phát triển KKT Dung Quất
2.1.2. Vai trò của KKT Dung Quất đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi
2.2. TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QUẤT THỜI GIAN QUA
2.2.1. Khối lượng vốn đầu tư
2.2.2. Theo lĩnh vực
2.2.3. Theo sở hữu nguồn vốn đầu tư
2.3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QUẤT
2.3.1. Chính sách quảng bá và xúc tiến đầu tư
2.3.2. Chính sách tạo môi trường đầu tư
2.3.3. Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QUẤT
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại và hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KKT DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. NHỮNG CĂN CỨ
3.1.1. Quan điểm và định hướng phát triển KKT Dung Quất
3.1.2. Dự báo nhu cầu và nguồn vốn đầu tư cho KKT Dung Quất
3.1.3. Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư vào KKT Dung Quất giai đoạn 2011 – 2015.
3.1.4. Mục tiêu phát triển
3.1.5. Lựa chọn khách hàng mục tiêu
3.2. NHÓM GIẢI PHÁP QUẢNG BÁ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
3.2.1. Quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất
3.2.2. Xúc tiến đầu tư
3.3. NHÓM GIẢI PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
3.3.1. Nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI
3.3.2. Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý
3.3.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tài chính
3.3.4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
3.3.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng
3.3.6. Đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực
3.4. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
3.4.1. Hỗ trợ sau cấp phép đầu tư
3.4.2. Về chính sách thuế
3.4.3. Chính sách đất đai
3.4.4. Chính sách tín dụng
3.5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
3.5.1. Đối với tỉnh Quảng Ngãi
3.5.2. Đối với Trung ương
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan