[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp triển khai dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan tỉnh Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp triển khai dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan tỉnh Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
1.1. Hải quan điện tử và dịch vụ HQ điện tử.
1.2. Vài trò và sự cần thiết triển khai dịch vụ hải quan điện tử.
1.3. Các loại hình dịch vụ hải quan điện tử.
1.4. Nội dung và yêu cầu triển khai dịch vụ hải quan điện tử.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai dịch vụ hải quan điện tử.
1.6. Kinh nghiệm triển khai dịch vụ hải quan điện tử tại một số quốc gia.       
Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN ĐẮK LẮK
2.1. Giới thiệu về cục hải quan Đắk Lắk.
2.2. Đánh giá các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động triển khai dịch vụ HQ điện tử tại cục hải quan Đắk Lắk.
2.3. Đánh giá kết quả triển khai dịch vụ HQ điện tử tại cục hải quan Đắk Lắk.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN ĐẮK LẮK
3.1. Cơ hội và thách thức đối với việc triển khai dịch vụ HQ điện tử tại cục hải quan Đắk Lắk.
3.2. Định hướng phát triển, cải cách, hiện đại hóa hải quan Đắk Lắk đến năm 2015.
3.3. Các giải pháp đẩy mạnh triển khai dịch vụ HQ điện tử tại cục hải quan Đắk Lắk.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan