[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp về cách học trợ từ [WA(は)] và [GA(が)] trong tiếng Nhật

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp về cách học trợ từ [WA()] và [GA()] trong tiếng Nhật
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TRỢ TỪ [WA()] VÀ [GA()] TIẾNG NHẬT
1.1 Định nghĩa trợ từ [WA()] và [GA()] trong tiếng Nhật
1.2 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của trợ từ [WA()] và [GA()] trong tiếng Nhật
1.2.1 Đặc điểm cấu tạo của trợ từ [WA()] và [ GA()] trong tiếng Nhật
1.2.2 Chức năng của trợ từ [WA()] và [GA()] trong tiếng Nhật
1.2.2.1 Chức năng của trợ từ [WA()]
1.2.2.2 Chức năng của trợ từ [GA()]
CHƯƠNG II: HÌNH THỨC SỬ DỤNG TRỢ TỪ [WA()] VÀ [GA()] TRONG TIẾNG NHẬT VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP MỘT CÂU VỪA SỬ DỤNG [WA()] VÀ [GA()]
2.1 Hình thức sử dụng trợ từ [WA()] trong tiếng Nhật
2.2 Hình thức sử dụng trợ từ [GA()] trong tiếng Nhật
2.3 Điểm tương đồng và khác biệt giữa trợ từ [WA()] và trợ từ [GA()]
2.3.1 Điểm tương đồng
2.3.2 Điểm khác biệt giữa trợ từ [WA()] và trợ từ [GA()]
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÁCH HỌC TRỢ TỪ TRONG TIẾNG NHẬT
3.1 Kết quả bảng khảo sát
3.2 Một số giải pháp về cách học trợ từ tiếng Nhật
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan