[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lợi dụng âm Hán Việt khi học từ vựng tiếng Hán hiện đại现代汉语词汇的研究-利用汉越读音学习

[/kythuat]
[tomtat]
Lợi dụng âm Hán Việt khi học từ vựng tiếng Hán hiện đại现代汉语词汇的研究-利用汉越读音学习
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG CHÍNH
Chương I: KHÁI QUÁT VỀ ÂM HÁN VIỆT VÀ ÂM TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
1.1 Âm Hán Việt
1.1.1 Khái niệm về âm Hán Việt
1.1.2 Hệ thống phiên âm trong âm Hán Việt
1.2 Âm Hán ngữ hiện đại
1.2.1 Vài nét khái quát về tiếng Hán
1.2.2 Phiên âm tiếng Hán hiện đại
Chương II: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỢI DỤNG ÂM HÁN VIỆT KHI HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI
2.1 Cơ sở lợi dụng
2.1.1 Cơ sở lịch sử
2.1.2 Cơ sở thực tiễn
2.2 Phương pháp lợi dụng
2.2.1 Quy tắc phối âm của âm Hán Việt
2.2.2 Quy tắc phối âm tiếng Hán hiện đại
2.2.3 Sự tương ứng của phụ âm đầu trong âm Hán Việt với thanh mẫu tiếng Hán
2.2.4 Sự tương ứng về vần (Hán Việt) với vận mẫu (tiếng Hán hiện đại)
2.2.5 Sự tương ứng về thanh điệu
2.2.6 Kỹ năng lợi dụng
Chương III: THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA VIỆC LỢI DỤNG ÂM HÁN VIỆT KHI HỌC TỪ VỰNG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC
3.1 Thuận lợi
3.2 Khó khăn
3.3 Phương án khắc phục
3.3.1 Đối với từ Hán Việt - âm Hán Việt
3.3.2 Đối với từ Hán ngữ
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan