[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MPLS
1.1. Giới thiệu chương.
1.2. Tổng quan MPLS.
1.3. Kiến trúc mạng MPLS.
1.4. Giao thức phân phối nhãn LDP.
1.5. Kết luận chương.
Chương 2: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MẠNG MPLS
2.1. Giới thiệu chương.
2.2. Tổng quan về quản lý lưu lượng MPLS.
2.3. Sự cần thiết của kỹ thuật lưu lượng trong Internet.
2.4. Kỹ thuật lưu lượng trước khi có MPLS.
2.5. Kỹ thuật lưu lượng với MPLS.
2.6. So sánh IP – TE với MPLS - TE
2.7. Các thành phần kỹ thuật lưu lượng MPLS.
2.8. Các dạng thông tin chính được phân phối.
2.9. Phương pháp phân phối thông tin.
2.10. Kết luận chương.
Chương 3: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
3.1. Giới thiệu chương.
3.2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ.
3.3. Kiểu dịch vụ ToS và lớp dịch vụ CoS.
3.4. Các tham số đánh giá chất lượng mạng.
3.5. Các yêu cầu chức năng chung của IP QoS.
3.6. Các mô hình chất lượng dịch vụ.
3.7. Sự khác nhau giữa IntServ và DiffServ.
3.8. Yêu cầu QoS của một số ứng dụng.
3.9. Kết luận chương.
Chương 4: MÔ HÌNH DIFFSERV TRONG MẠNG MPLS
4.1. Giới thiệu chương.
4.2. Kiến trúc của mô hình Diffserv.
4.3. Điểm mã phân biệt dịch DSCP.
4.4. Hành vi mỗi chặng PHB.
4.5. Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ IP.
4.6. MPLS hỗ trợ Diffserv.
4.7. Các dạng đường dẫn LSP trong MPLS hỗ trợ Diffserv.
4.8. Kết luận chương.
Chương 5: CÁC KỊCH BẢN MÔ PHỎNG
5.1. Giới thiệu chung.
5.2. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng OPNET.
5.3. Mô phỏng kỹ thuật lưu lượng.
5.4. Kịch bản 3: Mô phỏng các mô hình chất lượng dịch vụ.
5.5. Kịch bản 4: Mô phỏng MPLS hỗ trợ Diffserv.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan