[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỘ NÔNG DÂN VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN
1.1. HỘ NÔNG DÂN VÀ NHU CẦU VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN
1.1.1. Hộ nông dân và những đặc điểm trong sản xuất của hộ nông dân
1.1.2. Nhu cầu về vốn tín dụng của hộ nông dân trong điều kiện hiện nay
1.1.3. Vai trò vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với hộ nông dân
1.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN
1.2.1. Môi trường kinh tế
1.2.2. Các quy định pháp lý
1.2.3. Yếu tố tâm lý - xã hội
1.2.4. Các năng lực của bản thân ngân hàng
1.3. KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC
1.3.1. Kinh nghiệm cung cấp các gói tín dụng nhỏ cho nông dân ở Ấn Độ
1.3.2. Kinh nghiệm cho vay và giám sát tín dụng trong cho vay tín chấp ở Bangladesh
1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CÁC CÂU HỎI ĐẶT RA MÀ ĐỀ TÀI CẦN GIẢI QUYẾT
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
2.2.2. Phương pháp so sánh
2.2.3. Phương pháp thống kê và phân tích các số liệu thống kê
2.2.4. Phương pháp đánh giá dựa trên các lý luận kinh tế cơ bản của lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính
2.2.5. Điều tra chọn mẫu lấy ý kiến khách hàng phản hồi về tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
2.2.6. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.7. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.8. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1.1. Về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.2. Vai trò và sự phát triển của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
3.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.2.1. Về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng
3.2.2. Về hoạt động cho vay
3.3. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.3.1. Những hạn chế
3.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém
Chương 4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG
4.1.1. Định hướng chính phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thái Nguyên
4.1.2. Định hướng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
4.2. CÁC GIẢI PHÁP
4.3. NHỮNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH KIẾN NGHỊ
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan