[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo điện cực cacbon nano biến tính và định hướng ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo điện cực cacbon nano biến tính và định hướng ứng dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về hóa học nano
1.1.1. Vật liệu nano
1.1.2. Giới thiệu về cacbon nano
1.2. Giới thiệu điện cực cacbon paste và điện cực biến tính
1.2.1. Giới thiệu điện cực cacbon paste (CPE)
1.2.2. Điện cực biến tính
1.3. Chất lỏng ion
1.3.1. Tính chất của chất lỏng ion
1.3.2. Cấu trúc của IL
1.3.3. Những dẫn xuất IL đặc biệt
1.3.4. Ứng dụng chất lỏng ion trong dược phẩm
1.4. Lý thuyết về phương pháp Von - Ampe hòa tan
1.4.1. Nguyên tắc của phương pháp von - ampe hòa tan
1.4.2. Một số kỹ thuật ghi đường Von - Ampe hòa tan
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Thiết bị dụng cụ và hóa chất
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Chế tạo điện cực làm việc (WE)
3.1.1. Chuẩn bị các thiết bị và vật liệu chế tạo điện cực
3.1.2. Qui trình chế tạo cực cacbon nanotubes paste
3.1.3. Khảo sát cấu trúc bề mặt điện cực BiF/NCPE
3.1.4. Khảo sát các kích cỡ điện cực ảnh hưởng đến tín hiệu hòa tan của Pb(II)
3.1.5. Khảo sát tỉ lệ khối lượng của cacbon nano và n-octylpyrydyl hexafloruophotphat ảnh hưởng đến tín hiệu hòa tan của Pb(II)
3.1.6. Khảo sát nhiệt độ sấy vật liệu cacbon nanotubes
3.2. Nghiên cứu đặc tính điện hóa của điện cực làm việc (BiF/CNTPE)
3.2.1. So sánh điện cực cacbon nanotubes paste với điện cực Glassy cacbon
3.2.2. Lựa chọn chất tạo màng thích hợp trên nền cacbon nanotubes paste
3.2.3. Lựa chọn dung dịch làm thành phần nền
3.2.4. Bản chất sự xuất hiện peak hòa tan của chì
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tín hiệu hòa tan của Pb(II)
3.3.1. Ảnh hưởng của pH đến pic hòa tan của Pb(II)
3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ Bi3+ tạo màng
3.3.3. Ảnh hưởng thời gian sục khí N2 để đuổi oxi hòa tan
3.3.4. Ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực
3.3.5. Ảnh hưởng của thế điện phân
3.3.6. Ảnh hưởng của thời gian điện phân
3.3.7. Ảnh hưởng của chất cản trở
3.3.8. Ảnh hưởng của tốc độ quét thế
3.4. Đánh giá độ đúng, độ lặp lại, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp
3.4.1. Đánh giá độ đúng của phép đo
3.4.2. Đánh giá độ lặp của phép đo
3.5. Áp dụng phân tích mẫu thực tế
3.5.1. Địa điểm và thời gian lấy mẫu
3.5.2. Kết quả phân tích
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan