[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Cơ khí - luyện kim Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Cơ khí - luyện kim Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
1.1. Cơ sờ lý luận
1.2. Cơ sờ thực tiễn
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM
3.1. Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển của trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
3.2. Thực trạng chất lượng đào tạo trường Cao đẳng CKLK
3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
3.4. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ - LUYỆN KIM
4.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Cao đẳng - Luyện kim
4.2. Những căn cứ chung cho việc xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
4.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim
4.4. Một số kiến nghị để thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan