[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây ngũ vị nam (Kadsura Longipedunculata) họ Schisandraceae ở Kom Plong - Kom Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây ngũ vị nam (Kadsura Longipedunculata) họ Schisandraceae ở Kom Plong - Kom Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC HÍNH, BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3
CÁC THỰC VẬT CHI KADSURA VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NÓ
1.1. Khái quát về các thực vật chi Kadsura.
1.2. Những nghiên cứu hoá thực vật về chi Kadsura.
1.3. Nghiên cứu hoá học loài Kadsura longipendunculata.
1.4. Tính hính nghiên cứu và sử dụng thực vật Kadsura longipedunculata.
CHƯƠNG 2. PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Dụng cụ hoá chất và thiết bị nghiên cứu.
2.3. Thu nhận các dịch chiết từ cây Ngũ vị nam.
2.4. Phân lập và tinh chế các chất.
CHƯƠNG 3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Phát hiện các nhóm chất của thân cây K.longipedunculata.
3.2 Phân lập và nhận dạng các chất từ dịch chiết.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan