[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO có pha tạp Mn, Ce bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng của chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnO có pha tạp Mn, Ce bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng của chúng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Một số phương pháp điều chế oxit kim loại kích thước nanomet
1.1.1. Phương pháp đồng kết tủa
1.1.2. Phương pháp thủy nhiệt
1.1.3. Phương pháp sol-gel
1.1.4. Phương pháp tổng hợp đốt cháy
1.2. Giới thiệu về oxit kẽm, poli (vinyl ancol) và phenol đỏ
1.2.1. Oxit kẽm (ZnO)
1.2.2. Giới thiệu về poli (vinyl ancol)
1.2.3. Giới thiệu về phenol đỏ
1.3. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu
1.3.1. Phương pháp phân tích nhiệt
1.3.2. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen
1.3.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM)
1.3.4. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng
1.3.5. Phương pháp trắc quang
1.3.6. Phương pháp đo phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX)
1.3.7. Phương pháp đo phổ phản xạ khuếch tán UV-Vis (DRS)
1.3.8. Phương pháp nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu
Chương 2. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.1. Dụng cụ, hóa chất
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Dụng cụ, máy móc
2.2. Xây dựng đường chuẩn xác định phenol đỏ
2.3. Tổng hợp oxit nano ZnO pha tạp Ce, Mn bằng phương pháp đốt cháy gel
2.4. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo pha và kích thước hạt của oxit ZnO có pha tạp Ce
2.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung
2.4.2. Ảnh hưởng của thời gian nung
2.4.3. Ảnh hưởng của pH tạo gel
2.4.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol KL/PVA
2.4.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ tạo gel
2.4.6. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce pha tạp
2.5. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo pha và kích thước hạt của oxit ZnO có pha tạp Mn
2.5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung
2.5.2. Ảnh hưởng của thời gian nung
2.5.3. Ảnh hưởng của pH tạo gel
2.5.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol KL/PVA
2.5.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ tạo gel
2.5.6. Ảnh hưởng tỉ lệ mol Mn pha tạp
2.6. Xác định một số đặc trưng của các mẫu ZnO pha tạp 1% Ce và 1% Mn ở điều kiện tối ưu
2.6.1. Xác định thành phần pha và thành phần phần trăm các nguyên tố trong mẫu ở điều kiện tối ưu
2.6.2. Xác định hình thái học và diện tích bề mặt riêng của mẫu
2.6.3. Kết quả đo phổ phản xạ khuếch tán (UV- Vis)
2.7. Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu đối với phản ứng phân hủy phenol đỏ
2.7.1. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng
2.7.2. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu
2.7.3. Ảnh hưởng của nồng độ phenol đỏ
2.7.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan