[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá sự biến động thảm Thực vật ngập mặn khu vực Đồng Rui (Quảng Ninh) và Phù Long (Hải Phòng)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá sự biến động thảm Thực vật ngập mặn khu vực Đồng Rui (Quảng Ninh) và Phù Long (Hải Phòng)
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT HOẶC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu và giới hạn của đề tài
1.2.1. Mục tiêu
1.2.2. Giới hạn
PHẦN II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.2. Nghiên cứu thảm TVNM
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm TVNM
2.2.2. Thành phần loài, phân bố TVNM
2.2.3. Cấu trúc thảm TVNM
2.2.4. Diện tích rừng ngập mặn
2.3. Một số mô hình phục hồi rừng ngập mặn
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Tài liệu nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Tổng quan tài liệu
3.3.2. Nghiên cứu ngoài thực địa
3.3.3. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thành phần loài
4.2. Phân bố
4.2.1. Phân bố rộng
4.2.2. Phân bố sâu
4.3. Cấu trúc
4.3.1. Cấu trúc tầng tán
4.3.2. Độ tàn che
4.3.3. Độ che phủ
4.4. Hiện trạng và biến động diện tích, một số nguyên nhân tác động
4.4.1. Hiện trạng phân bố
4.4.2. Biến động diện tích
4.4.3. Nguyên nhân
4.5. Đánh giá khả năng phục hồi, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển
4.5.1. Đánh giá khả năng phục hồi
4.5.2. Đề xuất các giải pháp
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan