[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc giai đoạn 2012 – 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc giai đoạn 2012 – 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
1.2.1. Khái niệm đội ngũ và đội ngũ giảng viên
1.2.2. Đặc điểm đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật
1.3. Lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật theo lý thuyết phát triển NNL
1.3.1. Khái niệm phát triển, phát triển đội ngũ giảng viên.
1.3.2. Lý thuyết phát triển NNL
1.3.3. Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc
2.1.1. Quá trình phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà trường
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường CĐVHNT Việt
2.2.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu
2.2.2. Thực trạng về chất lượng
2.3. Thực trạng phát triển ĐNGV trường CĐVHNT Việt Bắc.
2.3.1. Thực trạng công tác xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV
2.3.2. Thực trạng công tác tuyển dụng và sử dụng ĐNGV
2.3.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV
2.3.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV
2.3.5. Thực trạng chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút giảng viên giỏi đối với ĐNGV
2.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác phát triển ĐNGV trường CĐVHNT Việt Bắc
2.4.1. Những điểm mạnh và những hạn chế
2.4.2. Nguyên nhân của hạn chế và hướng khắc phục
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐVHNT VIỆT BẮC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
3.1. Định hướng và các nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.1.1. Định hướng đề xuất giải pháp
3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.2. Các giải pháp phát triển ĐNGV của trường CĐVHNT Việt Bắc
3.2.1. Giải pháp 1. Bồi dưỡng về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên
3.2.2. Giải pháp 2. Lập kế hoạch phát triển ĐNGV phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường
3.2.3. Giải pháp 3. Đổi mới công tác tuyển dụng và sử dụng ĐNGV
3.2.4. Giải pháp 4. Tổ chức cho giảng viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và NCKH
3.2.5. Giải pháp 5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho ĐNGV
3.2.6. Giải pháp 6. Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho ĐNGV hoạt động chuyên môn
3.2.7. Giải pháp 7. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại, phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan