[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng bạc nitrat và trinatri citrat lên kích thước hạt nano Ag trong PVA


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng bạc nitrat và trinatri citrat lên kích thước hạt nano Ag trong PVA
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.1 Tổng quan về công nghệ nano
I.2 Giới thiệu về hạt nano kim loại – Hệ keo
I.3 Hạt nano kim loại bạc
I.4 Vật liệu compozit
I.5 Tổng quan về PVA
I.6 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
II.1 Hóa chất và dụng cụ
II.2 Tổng hợp nanocompozit Ag/PVA
II.3 Các thiết bị phân tích vật liệu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1 Tổng hợp nanocompozit Ag/PVA
III.2 Tổng hợp nanocompozit Ag/PVA với sự có mặt trinatri citrat
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan