[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme pectinase lên tính chất cảm quan của nước quả thanh long
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. CÂY THANH LONG
1.1.1. Nguồn gốc và đặc điểm sinh học
1.1.1.1. Nguồn gốc
1.1.1.2. Đặc điểm sinh học
1.1.2.3. Thành phần dinh dưỡng
1.2. PECTIN
1.2.1. Giới thiệu
1.2.2. Cấu tạo và phân loại
1.2.3. Tính chất chung
1.3. ENZYME PECTINASE
1.3.1. Giới thiệu
1.3.2. Cấu tạo và phân loại
1.3.2.1. Cấu tạo
1.3.2.2. Phân loại enzyme pectinase
1.3.3. Các đặc tính kỹ thuật quan trọng của enzyme pectinase
1.3.4. Ứng dụng của hệ enzyme pectinase
1.3.5. Nguồn thu nhận enzyme pectinase
1.3.5.1. Thực vật
1.3.5.2. Vi sinh vật
1.4. TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA NƯỚC QUẢ
1.5. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.5.1. Trong nước
1.5.2. Ngoài nước
1.6. MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ THANH LONG
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
2.1.1 Thời gian
2.1.2. Địa điểm
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nguyên liệu chính
2.2.2. Các nguyên liệu phụ
2.2.3. Các thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Quy trình sản xuất nước thanh long
2.3.2. Thuyết minh quy trình
2.3.3. Sơ đồ nghiên cứu và bố trí thí nghiệm sản xuất nước thanh long
2.3.3.1. Sơ đồ nghiên cứu
2.3.3.2. Bố trí thí nghiệm
2.3.7.1. Phương pháp phân tích hóa lý
2.3.7.2. Phương pháp đánh giá cảm quan
2.3.7.3. Phương pháp xử lý số liệu phân tích Anova
2.3.7.4. Chỉ tiêu vi sinh
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Khảo sát thành phần hóa lý của nguyên liệu
3.2. Kết quả thí nghiệm xác định lượng enzyme pectinase bổ sung thích hợp
3.3. Kết quả thí nghiệm thời gian xử lý enzyme pectinase
3.4. Kết quả thí nghiệm nhiệt độ xử lý enzyme pectinase
3.5. Kết quả xác định lượng nước bổ sung vào thịt quả
3.6. Kết quả phối trộn syrup thích hợp
3.7. Kết quả khảo sát tỷ lệ bổ sung texim thích hợp
3.8. Kết quả thí nghiệm khảo sát thời gian bảo quản ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm
3.9. Đánh giá chất lượng sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan