[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bổ sung probiotic vào dịch ép từ trái điều


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bổ sung probiotic vào dịch ép từ trái điều
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về cây điều
1.1.1 Giới thiệu chung về cây điều
1.1.2 Điều kiện sinh trưởng và đặc điểm của cây điều
1.2 Thành phần hóa học của trái điều
1.3 Hiện trạng trái điều ở Việt Nam
1.4 Tổng quan về probiotic
1.4.1 Lịch sử và định nghĩa về probiotic
1.4.2 Giới thiệu nhóm vi khuẩn sử dụng làm probiotic
1.4.3 Cơ chế tác động của vi khuẩn probiotic
1.4.4 Vai trò của probiotic
1.5 Vi khuẩn Lactobaciius acidophilus
1.5.1 Hình dạng
1.5.2 Đặc điểm sinh lý
1.5.3 Đặc điểm sinh sản
1.5.4 Các ứng dụng của vi khuẩn L. acidophilus
1.6 Tổng quan các nghiên cứu về trái điều và các sản phẩm liên quan
1.6.1 Tổng quan các nghiên cứu về trái điều và probiotic
1.6.2 Một số sản phẩm từ trái điều
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu
2.1.1 Trái điều
2.1.2 Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus
2.1.3 Đường saccharose
2.2 Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình nghiên cứu
2.3 Quy trình dự kiến bổ sung probiotic vào dịch ép từ trái điều
2.3.1 Quy trình công nghệ
2.3.2 Thuyết minh quy trình công nghệ
2.4 Sơ đồ nghiên cứu
2.5 Các phương pháp phân tích
2.6 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm
2.7 Các thí nghiệm khảo sát
2.7.1 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ gia nhiệt đến hiệu suất tách tanin
2.7.2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian gia nhiệt đến hiệu suất tách tanin
2.7.3 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian làm lạnh đến hiệu suất tách tanin
2.7.4 Khảo sát hàm lượng đường bổ sung vào sản phẩm nước giải khát
2.7.5 Khảo sát nhiệt độ và thời gian thanh trùng
2.7.6 Khảo sát điều kiện lên men tạo sản phẩm probiotic
2.7.6.1 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng đường bổ sung
2.7.6.2 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men
2.7.6.3 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả khảo sát trên nguyên liệu
3.1.1 Đường chuẩn của polyphenol theo nồng độ acid gallic
3.1.2 Đường chuẩn của acid tanic
3.1.3 Hiệu suất ép
3.2 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ gia nhiệt đến hiệu suất tách tanin
3.3 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian gia nhiệt đến hiệu suất tách tanin
3.4 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian làm lạnh đến hiệu suất tách tanin
3.5 Khảo sát hàm lượng đường bổ sung vào nước giải khát từ trái điều
3.6 Khảo sát nhiệt độ và thời gian thanh trùng sản phẩm
3.7 Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm nước giải khát từ trái điều
3.8 Đặc điểm sinh học của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus
3.8.1 Quan sát vi thể - đại thể
3.8.2 Tăng sinh giống trên môi trường MRS
3.8.3 Xây dựng đường cong sinh trưởng của Lactobacillus acidophilus trong môi trường dịch ép điều
3.9 Khảo sát điều kiện lên men
3.9.1 Khảo sát hàm lượng đường bổ sung
3.9.2 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men
3.9.3 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men
3.10 Kết quả khảo sát trong sản phẩm
3.10.1 Hàm lượng polyphenol trong sản phẩm
3.10.2 Hàm lượng tanin trong sản phẩm
3.10.3 Hiệu suất tách tanin
3.11 Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm probiotic điều
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan