[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ chiết ly vàng thuộc thành hệ vàng sunfua và vàng - thạch anh ở mỏ Apey-Dakrong tỉnh Quảng Trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ chiết ly vàng thuộc thành hệ vàng sunfua và vàng - thạch anh ở mỏ Apey-Dakrong tỉnh Quảng Trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I TỔNG QUAN
I.1 Những tính chất cơ bản của vàng
I.2 Các dạng tồn tại chủ yếu của vàng
I.3. Các phương pháp chế biến thu hồi vàng
I.3.1 Các phương pháp tuyển khoáng
I.3.2 Các phương pháp thủy luyện
I.4 Khái quát quá trình, đặc điểm địa chất khoáng sản của mỏ Vàng gốc Apey A huyện Dakrong tỉnh Quảng Trị
I.4.1 Vị trí địa lý
I.4.2 Đặc điểm địa chất
I.4.3 Đặc điểm khoáng sàng
PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
II.1 Mục tiêu nghiên cứu
II.2 Mẫu nghiên cứu
II.3 Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu
II.3.1 Phương pháp nghiên cứu
II.3.2 Kết quả nghiên cứu
II.3.3 Nhận xét kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu
II.4 Nghiên cứu khả năng thu hồi vàng bằng phương pháp tuyển trọng lực
II.4.1 Kết quả thí nghiệm xác định độ hạt nghiền đãi tối ưu
II.4.2 Kết quả thí nghiệm sơ đồ tuyển trọng lực
II.5 Nghiên cứu khả năng thu hồi vàng bằng phương pháp tuyển nổi
II.5.1 Kết quả nghiên cứu xác định độ mịn nghiền tối ưu
II.5.2 Chế độ thuốc tuyển
II.5.3 Thí nghiệm sơ đồ tuyển nổi vòng kín
II.6 Nghiên cứu sơ đồ kết hợp giữa tuyển nổi và tuyển trọng lực
II.7 Nghiên cứu thủy luyện
II.7.1 Mẫu nghiên cứu
II.7.2 Chọn lưu trình thí nghiệm
II.7.3 Thí nghiệm tiền xử lý bằng phương pháp nung
II.7.4 Kết quả thí nghiệm các thông số xyanua hóa Báo cáo tổng kết đề tài Tổng công ty khoáng sản - TKV
II.7.5 Nghiên cứu quy mô lớn trong phòng thí nghiệm
II.8 Sơ đồ công nghệ chế biến quặng vàng gốc mỏ ApeyA Quảng Trị
PHẦN III TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
III.1 Tác động môi trường của công đoạn tuyển khoáng và biện pháp xử lý
III.2 Tác động môi trường của công đoạn thủy luyện và biện pháp xử lý
III.2.1 Nguồn tác động môi trường
III.2.2 Biện pháp xử lý
III.2.2.1 Xử lý khí thải
III.2.2.2 Xử lý chất độc xyanua trong bã thải và nước thải
PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan