[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất da bò chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu trong nước để làm da bọc đệm ô tô

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất da bò chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu trong nước để làm da bọc đệm ô tô
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Cơ sở pháp lý, xuất xứ và sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
PHẦN I - TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.1.3. Cơ sở lý thuyết
PHẦN II - THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
2.1. Địa điểm thực hiện, thiết bị, nguyên liệu, hoá chất sử dụng
2.1.1. Địa điểm
2.1.2. Thiết bị sử dụng
2.1.3 Nguyên liệu, hoá chất sử dụng
2.2. Trình tự tiến hành và các giải pháp công nghệ
2.2.1. Các bước tiến hành
2.2.2. Các giải pháp công nghệ
PHẦN III - TỔNG QUÁT HOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quát hoá
3.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan