[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng xuất khẩu
MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Nghiên cứu công nghệ chế biến mực xà.
1.2. Nghiên cứu công nghệ chế biên surimi và các sản phẩm mô phỏng.
1.3. Tổng quan về công nghệ sản xuất agar.
1.4. Những nghiên cứu về đồ hộp giáp xác và nhuyễn thể.
1.5. Những kết quả nghiên cứu áp dụng kỹ thuật vận chuyển thủy sản sống.
1.6. Tổng quan vấn đề sấy lạnh – gốm bức xạ hồng ngoại.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về mực xà.
2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu về surimi.
2.3. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu về agar.
2.4. Nguyên liệu và thiết bị dùng cho nghiên cứu về đồ hộp.
2.5. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu về vận chuyển sống thuỷ sản.
2.6. Đối tượng nghiên cứu về sấy lạnh gốm BXHN
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về mực xà.
3.2. Nghiên cứu công nghệ chế biến surimi và sản phẩm mô phỏng từ surimi.
3.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về agar.
3.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về đồ hộp giáp xác và nhuyễn thể.
3.5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về vận chuyển sống thuỷ sản.
3.6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về sáy kết hợp.
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI SẢN XUẤT THỬ CHÀO HÀNG TIẾP THỊ
4.1. Triển khai sản xuất thử.
4.2. Chào hàng tiếp thị.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan