[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.1.1. Nguồn lợi cá ngừ đại dương
1.1.2. Các loại chà được sử dụng trong khai thác cá ngừ
1.1.3. Các nghiên cứu về đặc tính sinh học của cá ngừ đại dương
1.1.4. Tập tính của cá ngừ đại dương quanh chà
1.1.5. Công nghệ khai thác cá ngừ
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.1. Nghiên cứu nguồn lợi cá ngừ đại dương
1.2.2. Nghề câu vàng khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam
1.2.3. Tàu thuyền làm nghề câu vàng cá ngừ đại dương
1.2.4. Các hình thức câu vàng cá ngừ đại dương hiện có ở nước ta
1.3. Những căn cứ và các vấn đề cần giải quyết của đề tài
1.3.1. Một số căn cứ để tiến hành các nội dung nghiên cứu của đề tài
1.3.2. Một số vấn đề quan tâm khi tiến hành nghiên cứu đề tài
CHƯƠNG 2: TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tài liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu để lựa chọn chiều dài thẻo câu phù hợp
2.2.3. Nghiên cứu kết hợp lưới chụp mực trên tàu câu vàng
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu áp dụng nghề câu tay cá ngừ đại dương quanh chà của Philippin vào Việt Nam
2.3. Tàu thuyền được sử dụng trong nghiên cứu
2.4. Phạm vi ngư trường tiến hành nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu cải tiến nghề câu vàng cá ngừ đại dương
3.1.1. Một số đặc điểm sinh học của cá ngừ đại dương
3.1.1.1. Thành phần loài và sản lượng khai thác bằng nghề câu vàng
3.1.1.2. Chiều dài cá ngừ đại dương câu được
3.1.1.3. Giới tính và độ chín muồi tuyến sinh dục của cá ngừ đại dương câu được
3.1.2. Nghiên cứu độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương
3.1.2.1. Nghiên cứu độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương đối với mô hình câu thủ công
3.1.2.2. Nghiên cứu độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương đối với mô hình câu công nghiệp (vàng câu được có độ võng)
3.1.3. Nghiên cứu chiều dài cần thiết của dây thẻo câu
3.1.4. ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến năng suất khai thác
3.1.4.1. Nhiệt độ nước biển ứng với từng dải độ sâu và cá câu được năm 2005
3.1.4.2. Nhiệt độ nước biển ứng với từng dải độ sâu và cá câu được năm 2006
3.1.4.3. Mùa vụ khai thác của nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam
3.1.5. Kết quả nghiên cứu tính hấp dẫn các loại mồi câu
3.1.5.1. Cách bố trí thí nghiệm mồi câu
3.1.5.2. Sản lượng khai thác cá ngừ bằng mồi mực đại dương và mồi cá chuồn
3.1.5.3. Năng suất khai thác cá ngừ ở hai loại mồi
3.1.6. Nghiên cứu kết hợp lưới chụp mực trên tàu câu vàng để cung cấp mồi mực cho nghề câu vàng cá ngừ đại dương
3.1.6.1. Nghiên cứu khả năng đánh bắt của lưới chụp mực
3.1.6.2. Đánh giá khả năng kết hợp lưới chụp mực đại dương trên tàu câu vàng
3.2. Nghiên cứu áp dụng nghề câu tay quanh chà của Philippin vào ngư trường Việt Nam
3.2.1. Nghiên cứu thiết kế các loại chà dùng trong thí nghiệm
3.2.1.1. Thiết kế phần bè nổi
3.2.1.2. Phần dây liên kết (dây neo chà)
3.2.1.3. Thiết kế phần đá dằn và neo (xem hình 25)
3.2.2. Kỹ thuật thả chà
3.2.3. Nghiên cứu thiết kế các loại câu dùng cho câu quanh chà
3.2.3.1. Thiết kế bộ câu tay và câu buộc chà
3.2.3.2. Thiết kế vàng câu quanh chà
3.2.4. Kết quả nghiên cứu câu cá ngừ đại dương quanh chà
3.2.4.1. Tổng số mẻ câu đã thử nghiệm
3.2.4.2. Sản lượng khai thác cá quanh chà
3.2.4.3. Năng suất khai thác cá quanh chà
3.2.5. Nghiên cứu về tập tính cá ngừ đại dương quanh chà
3.2.5.1. Độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương quanh chà
3.2.5.2. Thời điểm cá ăn mồi quanh chà
3.2.5.3. Xác định khoảng cách từ vị trí cá ăn mồi tới chà
3.2.5.4. Phân bố tần suất chiều dài của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to bắt gặp trong các mẻ câu thử nghiệm quanh chà
3.2.5.5. Kết quả quan sát và nghiên cứu tập tính cá ngừ quanh chà
3.2.6. Qui trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh chà
3.2.6.1. Qui trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu tay quanh chà
3.2.6.2. Quy trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng quanh chà
3.3. Đề xuất các mô hình câu cá ngừ đại dương
3.3.1. Đề xuất vàng câu cá ngừ đại dương cải tiến và kỹ thuật khai thác
3.3.1.1. Đối với vàng câu thủ công (vàng câu không có độ võng)
3.3.1.2. Đối với mô hình câu công nghiệp
3.3.2. Mô hình khai thác kiêm nghề câu vàng với lưới chụp mực
3.3.2.1. Tàu thuyền và trang thiết bị
3.3.2.2. Vàng câu cá ngừ và lưới chụp mực
3.3.2.3. Bố trí nhân lực và thời gian hoạt động cho tàu kiêm nghề
3.3.2.4. Quy trình kỹ thuật khai thác
3.3.2.5. Thu cá, xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương
3.3.2.5.1. Xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu cỡ nhỏ (chiều dài vỏ tàu<20m)
3.3.2.5.2. Xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cỡ lớn (chiều dài vỏ tàu>20m)
3.3.3. Đề xuất mô hình tổ chức khai thác nghề câu vàng và câu tay cá ngừ đại dương
3.3.3.1. Đề xuất mô hình tổ chức khai thác nghề câu vàng cá ngừ đại dương (dành cho các tàu qui mô nhỏ < 300 cv của ngư dân)
3.3.3.2. Đề xuất mô hình tổ chức khai thác nghề câu tay cá ngừ đại dương quanh chà
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan