[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải tiến thiết bị và công nghệ sản xuất bột oxít Kẽm chất lượng cao bằng lò quay

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải tiến thiết bị và công nghệ sản xuất bột oxít Kẽm chất lượng cao bằng lò quay
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: TỔNG QUAN
I. Cơ sở pháp lý-xuất xứ của đề tài và tính cấp thiết của đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
IV. Tính chất lý, hoá học và ứng dụng của ZnO
V. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
PHẦN II. THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU
I. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
II. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất sử dụng cho nghiên cứu
III. Nghiên cứu cải tiến thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường
IV. Thử nghiệm sản xuất
V. Dự kiến các chỉ tiêu KTKT áp dụng vào thực tế sản xuất
VI. Xử lý môi trường
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan