[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô để nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô để nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu
MỤC LỤC
1. MỤC LỤC
2 TỔNG QUAN
2.1. Cơ sở pháp lý/ xuất xứ của đề tài
2.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.2.1. Tính cấp thiết của đề tài
2.2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm
2.3. Phạm vi và nội dung nghiên cứu
2.3.1. Phạm vi nghiên cứu và áp dụng của đề tài
2.3.2. Nội dung nghiên cứu bao gồm
2.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
3. THỰC NGHIỆM
3.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
3.1.1. Nguyên tắc chung
3.1.2. Mô tả tóm tắt phương pháp
3.2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu sử dụng cho nghiên cứu
3.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.3.1. Cách tiến hành
3.3.2. Kết quả nghiên cứu
3.3.2.1. Kết quả nghiên cứu phương pháp trộn cao
3.3.2.2. Kết quả nghiên cứu chế độ ủ sấy lá cực sau trát cao
3.3.2.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hoá thành
3.3.2.4. Kết quả kiểm tra trọng lượng lá cực
3.3.3. Kết quả kiểm tra chất lượng ắc quy
3.3.3.1. Kết quả thí nghiệm với ắc quy xe máy
3.3.3.2. Kết quả thí nghiệm với ắc quy ô tô
3.3.3.3. Kết quả thí nghiệm với ắc quy kín khí
3.4 Kết quả áp dụng sản xuất đại trà
3.5. Hiệu quả về mặt kinh tế
3.5.1. Hiệu quả tiết kiệm điện năng và nước
3.5.2. Hiệu quả tiết kiệm NVL
3.5.3. Hiệu quả sử dụng thiết bị
4. KẾT LUẬN
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
6. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan