[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các dịch vụ bán buôn bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các dịch vụ bán buôn bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ BÁN BUÔN, BÁN LẺ
1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bản lẻ
1.1.1. Khái niệm và phân loại bán buôn, bán lẻ
1.1.2. Vị trí và vai trò của bán buôn, bán lẻ trong nền kinh tế quốc dân
1.1.3. Chức năng của bán buôn, bán lẻ
1.2. Đặc điểm và mô hình tổ chức dịch vụ bán buôn, bán lẻ
1.2.1. Đặc điểm
1.2.2. Mô hình tổ chức
1.3. Những xu hướng phát triển mới của dịch vụ bán buôn, bán lẻ
1.3.1. Xu hướng tập trung hoá hình thành các tập đoàn lớn chuyên kinh doanh thương mại
1.3.2. Xu hướng toàn cầu hoá, các doanh nghiệp mở rộng dịch vụ bán buôn, bán lẻ ra ngoài biên giới quốc gia
1.3.3. Thương mại điện tử bán buôn, bán lẻ
1.3.4. Sự hội nhập chức năng bán buôn, bán lẻ của các thương nhân
1.3.5. Phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng
1.3.6. Nhượng quyền thương mại phát triển sâu rộng hơn
1.4. Sự cần thiết nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam
1.4.1. Yêu cầu chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước
1.4.2. áp lực cạnh tranh của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
1.4.3. Vì sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN BUÔN, BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
2.1. Hoa Kỳ
2.1.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Hoa Kỳ
2.1.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ
2.1.3. Mô hình hoạt động và phương thức bán buôn, bán lẻ
2.1.4. Một số mô hình tổ chức bán buôn, bán lẻ
2.2. Nhật Bản
2.2.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Nhật Bản
2.2.2. Các chế định pháp lý điều chỉnh dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Nhật Bản
2.2.3. Mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh
2.3. Trung Quốc
2.3.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Trung Quốc
2.3.2. Các chế định pháp lý
2.3.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý kinh doanh
2.4. Thái Lan
2.4.1. Khái quát chung về dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan
2.4.2. Các chế định pháp lý về dịch vụ bán buôn, bán lẻ
2.4.3. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ ở Thái Lan
2.5. Một số bài học kinh nghiệm của các nước
2.5.1. Về các định chế pháp lý
2.5.2. Về mô hình hoạt động bán buôn, bán lẻ
2.5.3. Về phương thức tổ chức quản lý kinh doanh của thương nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN BUÔN, BÁN LẺ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI NĂM 2010, TẦM NHÌN 2020
3.1. Thực trạng những vấn đề đặt ra đối với dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam hiện nay
3.1.1. Thực trạng dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian qua
3.1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở nước ta hiện nay
3.2. Bối cảnh và điều kiện mới đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian tới
3.2.1. Những xu hướng mới của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế
3.2.2. Những cơ hội và thách thức mới đối với việc phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở nước ta
3.3. Quan điểm và phương hướng phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam thời gian tới
3.3.1. Các quan điểm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ
3.3.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam thời gian tới
3.3.3. Phương hướng phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ
3.4. Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở Việt nam thời gian tới
3.4.1. Nhóm giải pháp đổi mới và hoàn thiện các chế định pháp lý về dịch vụ bán buôn, bán lẻ
3.4.2. Nhóm giải pháp tăng cường năng lực triển khai ứng dụng các mô hình hoạt động thương mại bán buôn, bán lẻ hiện đại tiên tiến của thế giới
3.4.3. Nhóm giải pháp phát triển các phương thức quản lý kinh doanh bán buôn, bán lẻ hiện đại ở Việt Nam
3.4.4. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan