[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral) ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral) ở Việt Nam
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
III. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG Và NGOÀI NƯỚC
III.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
III.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
IV. Địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu
IV.1. Địa điểm
IV.2. Nội dung nghiên cứu
IV.3. Phương pháp nghiên cứu
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
V.1. Kết quả điều tra thực trạng, đặc điểm xâm nhiễm, nguồn gốc và con đường phát tán của cây TNTG
V.2. Tác hại của cây TNTG
V.3. Một số đặc điểm sinh học, sinh thái chủ yếu của cây TNTG tại các khu vực nghiên cứu
V.4. Kết quả nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật, chi phí, tác động môi trường và xây dựng mô hình ứng dụng các biện pháp phòng trừ cây TNTG
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan