[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát ô nhiễm nấm mốc A.flaws và định lượng độc tồ Aflatoxin bằng kỹ thuật ELISA trong một số thực phẩm tại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát ô nhiễm nấm mốc A.flaws và định lượng độc tồ Aflatoxin bằng kỹ thuật ELISA trong một số thực phẩm tại Hà Nội
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Vai trò của nấm mốc
2.2. Độc tố vi nấm
2.3. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm do độc tố vi nấm
2.4. Độc tính Aflatoxin
2.4.1. Nghiên cứu trên thế giới
2.4.2. Nghiên cứu trong nước
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Địa điểm nghiên cứu
3.1.2. Thời gian nghiên cứu
3.1.3. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu
3.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
3.2.3. Cách thu thập mẫu
3.2.4. Phương pháp phân tích
3.2.4.1. Phương pháp xác định A. flavus trong ngũ cốc
3.2.4.2. Phương pháp định lượng aflatoxin trên ELISA bằng kít phát hiện độc tố Veratox- HS
3.3. Đánh giá kết quả
3.4. Xử lý số liệu
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả khảo sát ô nhiễm nấm mốc A. f lavus
4.1.1. Thực trạng nhiễm nấm mốc chung ở các mẫu phân tích
4.1.2. Một số loại nấm mốc nhiễm của từng nhóm hạt ngũ cốc
4.1.3. ô nhiễm mốc trong ngô, lạc, gạo trên địa bàn các quận
4.2. Kết quả định lượng Aflatoxin trên máy ELISA
4.2.1. Xác định khoảng tuyến tính và đường chuẩn
4.2.2 Giới hạn về định lượng và phạm vi định lượng
4.2.3 Độ thu hồi của kỹ thuật
4.2.4 Kết quả định lượng Aflatoxin của các mẫu trên ELISA
5. BÀN LUẬN
6. KẾT LUẬN
7. KIẾN NGHỊ
8. KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan