[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát đánh giá hiện trạng nguy cơ trượt lở đất một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ số 1 và đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh hoạt của các vùng dân cư

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát đánh giá hiện trạng nguy cơ trượt lở đất một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ số 1 và đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh hoạt của các vùng dân cư
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TRONG VÙNG NGHIÊN CỨU
I.1. Yếu tố cấu trúc kiến tạo.
I.2. Yếu tố vỏ phong hóa.
I.3. Yếu tố địa chất công trình.
I.4. Yếu tố địa chất thủy văn.
I.5. Yếu tố địa mạo.
I.6. Yếu tố khí hậu.
I.7. Yếu tố nhân sinh.
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
II.1. Các phương pháp nghiên cứu.
II.2. Khối lượng thực hiện.
CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ Ở CÁC KHU VỰC NGHIÊN CỨU
III.1. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Đá Đẽo.
III.2. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo U Bò.
III.3. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Khu Đăng.
III.4. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Cổng Trời.
III.5. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Sa Mùi.
III.6. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Hai Hầm.
III.7. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Nam Đèo Hai Hầm - Hiên - A Sờ.
III.8. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Sông Bung.
III.9. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Thị trấn Khâm Đức.
III.10. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Lò Xo.
III.11. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đăk Glei.
III.12. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Cả - Đèo Cổ Mã.
III.13. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Dốc Vườn Xoài.
III.14. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Cù Mông.
III.15. Hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá khu vực Đèo Hải Vân.
CHƯƠNG IV. KINH TẾ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan