[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác giá trị tri thức bản địa người Thái phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác giá trị tri thức bản địa người Thái phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KHAI THÁC GIÁ TRỊ TRI THỨC BẢN ĐỊA NGƯỜI THÁI PHỤC VỤ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan
1.2. Những giá trị cơ bản của tri thức bản địa người Thái liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư
1.3. Những yêu cầu cơ bản về khai thác giá trị tri thức bản địa người Thái phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC GIÁ TRỊ TRI THỨC BẢN ĐỊA NGƯỜI THÁI PHỤC VỤ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
2.1. Tình hình di dân, tái định cư phục vụ Thuỷ điện Sơn La
2.2. Thực trạng khai thác tri thức bản địa người Thái phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư thí điểm thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La
2.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN KHAI THÁC GIÁ TRỊ TRI THỨC BẢN ĐỊA NGƯỜI THÁI PHỤC VỤ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
3.1. Phương hướng
3.2. Một số giải pháp cơ bản
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan