[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CÔNG TRÌNH
§I.1. Giới thiệu chung thí nghiệm mô hình thủy lực công trình
§I.2. Tiêu chuẩn tương tự
§I.3. Trang, thiết bị cơ bản dùng cho thí nghiệm
§I.4. Thiết kế mô hình
§I.5. Trình tự thí nghiệm
§I.6. Nội dung và phương pháp thí nghiệm
§I.7. Các cấp lưu lượng thí nghiệm và mặt cắt đo
§I.8. Độ chính xác của thí nghiệm mô hình thủy lực
CHƯƠNG II. DÒNG CHẢY LƯU TỐC CAO
§II.1. Khái quát
§II.2. Nghiên cứu biện pháp giảm xâm thực
§II.3. Ví dụ
CHƯƠNG III. TIÊU NĂNG DÒNG PHUN VÀ XÓI HẠ LƯU TRÀN XẢ LŨ
§III.1. Khái quát tiêu năng dòng phun và xói hạ lưu
§III.2. Tiêu hao năng lượng do dòng phun
§III.3. Chọn hình thức mũi hất
§III.4. Xói nền đá do dòng phun
§III.5. Phương pháp mô hình hóa vật liệu xói nền đá
§III.6. Ví dụ thiết kế vật liệu nền đá ở mô hình
CHƯƠNG IV. NGHIÊN CỨU XẢ LŨ THI CÔNG QUA ĐẬP XÂY DỰNG DỞ
§IV.1. Mở đầu
§IV.2. ứng dụng xả lũ thi công qua đập xây dựng dở ở Việt Nam
CHƯƠNG V. XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾT NỐI NHIỀU ĐẦU ĐO ĐỂ ĐO ÁP LỰC VÀ LƯU TỐC DÒNG CHẢY
§V.1. Cơ sở
§V.2. Phần mềm kết nối nhiều đầu đo áp lực và vận tốc dòng chảy
§V.3. Chương trình vẽ bình đồ lưu tốc dòng chảy, cắt dọc dòng chảy
§V.4. ứng dụng
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN CHUNG
§VI.1. Kết luận
§VI.2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan