[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim hàn nhôm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim hàn nhôm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước, mục tiêu của đề tài.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.
1.1.3 Mục tiêu của đề tài.
1.2 Tổng quan cơ sở lý thuyết.
1.2.1 Các vấn đề về hàn nhôm và hợp kim nhôm.
1.2.1.1 Đặc điểm hàn nhôm và hợp kim nhôm.
1.2.1.2 Chất trợ dung.
1.2.1.3 Tiết diện dây hàn.
1.2.2 Cấu trúc, tính chất hợp kim hàn nhôm.
1.2.2.1 Các hợp kim hàn nhôm.
1.2.2.2 Giản đồ trạng thái hệ Al-Si.
1.2.2.3 Giản đồ trạng thái hệ Al-Cu.
1.2.2.4 Giản đồ trạng thái hệ Al-Zn.
1.2.2.5 Giản đồ trạng thái hệ Al-Si-Cu.
1.2.2.6 Giản đồ trạng thái hệ Al-Mn.
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Thiết bị và vật tư nghiên cứu.
2.2.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.2.2 Nguyên liệu và hoá chất.
2.2.3 Sơ đồ công nghệ.
2.2.4 Công tác phân tích.
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
3.1 Nghiên cứu nấu luyện một số loại hợp kim trung gian.
3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nấu luyện đến thành phần hợp kim.
3.2.1. Hợp kim hàn nhôm hệ Al-Si.
3.2.1.1 Hợp kim Al-Si (5% Si).
3.2.1.2 Hợp kim Al-Si (12% Si).
3.2.2 Hợp kim hàn nhôm hệ Al-Cu-Si.
3.2.2.1 Hợp kim Π35A.
3.2.2.2 Hợp kim Π52A.
3.2.3 Hợp kim hàn nhôm hệ Al-Zn.
3.2.3.1 Hợp kim Al-20Zn.
3.2.3.2 Hợp kim Zn-5Al.
3.2.3.3 Hợp kim ΠцAM65A.
3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nấu luyện đến hiệu suất thu hồi hợp kim hàn nhôm.
3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nấu luyện đến hiệu suất thu hồi hợp kim hàn nhôm hệ Al-Si.
3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nấu luyện đến hiệu suất thu hồi hợp kim hàn nhôm hệ Al-Cu-Si.
3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nấu luyện đến hiệu suất thu hồi hợp kim hàn nhôm hệ Zn-Cu-Mn-Al.
3.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian nấu luyện đến hiệu suất thu hồi các nguyên tố hợp kim hàn nhôm hệ Al-20Zn.
3.4 Nghiên cứu thí nghiệm mẻ lớn, sản xuất thử sản phẩm.
3.5 Khảo sát khả năng kéo dây, tạo phôi hàn.
3.6 Định hướng áp dụng sản phẩm nghiên cứu.
3.7 Tính toán sơ bộ một số chỉ tiêu tiêu hao cho các mác hợp kim hàn nhôm nghiên cứu.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan