[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất da cá đuối, da ếch làm hàng mỹ nghệ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất da cá đuối, da ếch làm hàng mỹ nghệ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
PHẦN I. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở lý thuyết
1.2. Công nghệ thuộc
PHẦN II. THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
2.1. Giải pháp công nghệ
2.1.1. Chuẩn bị da nguyên liệu
2.1.2. Chuẩn bị thuộc và thuộc
2.1.3. Hoàn thành ướt
2.1.4. Hoàn thành khô
2.2. Thí nghiệm xác định công nghệ
2.2.1. Thí nghiệm da ếch, da bụng cá đuối
2.2.2. Thí nghiệm da phần lưng cá đuối
PHẦN III. TỔNG QUÁT HÓA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan