[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gang bền nhiệt hệ Fe-Al thay thế hệ Fe-Cr-Ni

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gang bền nhiệt hệ Fe-Al thay thế hệ Fe-Cr-Ni
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. TỔNG QUAN
1. Tính chịu nhiệt
2. Tính bền nhiệt
2.1. Khái niệm về biến dạng dão
2.2. Dão trong vật liệu kim loại
3. Gang bền nhiệt
4. Gang nhôm (Fe-Al)
4.1. Vai trò của nhôm và silic
4.2. Các mác gang nhôm thường gặp
4.3. Lựa chọn mác gang nghiên cứu
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
1. Nội dung nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công nghệ nấu luyện
2. Công nghệ đúc
2.1. Xác định độ co của gang nhôm
2.2. Xác định độ chảy loãng
2.3. Vật liệu làm khuôn
2.4. Một số vấn đề liên quan khác đến công nghệ nấu luyện
2.5. Công nghệ nhiệt luyện gang nhôm
3. Các tính chất cơ học đạt được
4. Cấu trúc
5. Quá trình dùng thử sản phẩm
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan