[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm bền cơ và sốc nhiệt cho lò nung siêu cao tần nhiệt độ cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm bền cơ và sốc nhiệt cho lò nung siêu cao tần nhiệt độ cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Đặc điểm của một số hệ vật liệu gốm bền sốc nhiệt.
1.1. Hệ vật liệu bền nhiệt cordierite Mg2Al4Si5O18.
1.2. Hệ vật liệu bền nhiệt aluminum titanate Al2TiO5.
1.3. Hệ vật liệu zirconia ổn định ZrO2.
1.4. Hệ thủy tinh bền nhiệt thạch anh SiO2.
2. Định hướng nghiên cứu.
PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nội dung nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN III: THỰC NGHIỆM
1. Nguyên liệu.
2. Nghiên cứu thực nghiệm.
2.1. Tổng hợp vật liệu hệ cordierite.
2.2. Tổng hợp vật liệu hệ Aluminum Titanate (Alutit).
2.3. Tổng hợp vật liệu trên nền thủy tinh thạch anh (Fused Quartz).
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC TÍNH TOÁN KINH TẾ
[/tomtat]

Bài viết liên quan