[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm xốp bền cơ làm phin lọc xỉ cho kim loại nóng chảy

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm xốp bền cơ làm phin lọc xỉ cho kim loại nóng chảy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Tổng quan về phim lọc xỉ cho kim loại nóng chảy.
2. Vật liệu gốm trên cơ sở nền SiC.
3. Định hướng nghiên cứu.
PHẦN II: NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nhiệm vụ của đề tài.
2. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN III: THỰC NGHIỆM
1. Nguyên liệu.
2. Nghiên cứu thực nghiệm.
PHẦN IV: SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM
1. Công nghệ sản xuất phim lọc xỉ cho kim loại nóng chảy.
2. Lựa chọn và xử lý nguyên liệu đầu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan