[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Kali pemanganat KMnO4 từ quặng mangan nghèo và mịn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Kali pemanganat KMnO4 từ quặng mangan nghèo và mịn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước, mục tiêu của đề tài.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước và mục tiêu của đề tài.
1.2 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở nghiên cứu.
1.2.1 Vài nét về các loại quặng mangan có trong tự nhiên.
1.2.2 Kali pemanganat (KMnO4).
1.2.3 Phương pháp chế biến quặng mangan.
1.2.3.1 Một số phương pháp điều chế KMnO4.
1.2.3.2 Phương pháp điều chế KMnO4 từ quặng.
1.3 Ứng dụng của các hợp chất có chứa mangan.
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.1.1 Mục tiêu của đề tài.
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu công nghệ sản xuất KMnO4.
2.1.3 Sơ đồ công nghệ dự kiến.
2.2 Công tác chuẩn bị.
2.2.1 Mẫu nghiên cứu và hoá chất.
2.2.2 Thiết bị nghiên cứu.
2.2.3 Công tác phân tích.
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
3.1 Nghiên cứu quá trình thiêu oxy hoá.
3.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất quá trình thiêu.
3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất quá trình thiêu.
3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối liệu đến hiệu suất quá trình thiêu.
3.2 Nghiên cứu quá trình hoà tách.
3.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ L/R đến hiệu suất quá trình hoà tách.
3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất quá trình hoà tách.
3.3 Nghiên cứu sản xuất KMnO4 bằng phương pháp điện hoá.
3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng đến hiệu suất quá trình điện phân.
3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch đến hiệu suất quá trình điện phân.
3.3.3 Nghiên cứu quá trình kết tinh sản phẩm.
3.4 Nghiên cứu sản xuất ở qui mô mở rộng trong phòng thí nghiệm.
3.5 Xử lý môi trường.
3.5.1 Xử lý chất thải khí và bụi.
3.5.2 Xử lý chất thải nước.
3.5.3 Xử lý chất thải rắn.
3.6 Định hướng áp dụng kết quả nghiên cứu.
3.6.1 Dự kiến giá thành sơ bộ.
3.6.2 Dự kiến các địa chỉ áp dụng kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan