[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất oxyt zirconi ZrO2 bằng phương pháp phân huỷ chọn lọc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất oxyt zirconi ZrO2 bằng phương pháp phân huỷ chọn lọc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất ở trong và ngoài nước.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.
1.2 Công nghệ sản xuất oxyt zircon.
1.2.1 Phân huỷ silicat zircon với hợp chất của natri.
1.2.2 Thiêu với flosilicat kali.
1.2.3 Clorua hoá trực tiếp.
1.2.4 Hoàn nguyên tinh quặng bằng than rồi sau đó clorua hoá cacbon zirconi.
1.2.5 Phân huỷ trong lò plazma.
1.2.6 Phương pháp công nghệ phân huỷ chọn lọc với CaO.
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.1.1 Mục đích của đề tài.
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu công nghệ sản xuất oxyt zircon.
2.2 Thiết bị và vật tư nghiên cứu.
2.2.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.2.2 Nguyên liệu và hoá chất.
2.2.3 Công tác phân tích.
2.2.4 Sơ đồ công nghệ nghiên cứu.
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
3.1 Trình tự thí nghiệm.
3.2 Nghiên cứu quá trình thiêu.
3.2.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất quá trình nung.
3.2.2 Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất quá trình nung.
3.2.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ phối liệu tới hiệi suất quá trình nung.
3.2.4 Ảnh hưởng của phụ gia CaF2 đến hiệu suất quá trình nung.
3.2.5 Ảnh hưởng của cỡ hạt đến hiệu suất quá trình nung.
3.3. Nghiên cứu quá trình hoà tách.
3.3.1 Ảnh hưởng của axit clohđric đến hiệu suất quá trình hoà tách.
3.3.1.1 Ảnh hưởng của nồng độ HCl và số lần hoà tách.
3.3.1.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ R/L.
3.3.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ natri hyđroxyt đến hiệu suất quá trình hoà tách.
3.3.2.1 Ảnh hưởng của nồng độ NaOH và số lần hoà tách.
3.3.2.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ R/L.
3.4 Thí nghiệm tổng hợp.
3.5 Qui trình công nghệ phân huỷ chọn lọc với CaO.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan