[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác C50PA dùng để chế tạo nòng súng bộ binh cỡ nhỏ 5,56-7,62 mm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác C50PA dùng để chế tạo nòng súng bộ binh cỡ nhỏ 5,56-7,62 mm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về bo và thép bo
1.2 Ảnh hưởng của bo lên các tính chất của thép
1.3 Giới thiệu mác thép nghiên cứu C50PA
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nội dung nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1 Công nghệ sản xuất thép C50PA
3.1.1 Công nghệ luyện thép
3.1.2 Công nghệ tinh luyện
3.1.3 Công nghệ rèn
3.1.4 Công nghệ nhiệt luyện
3.2 Các tính chất của thép C50PA
3.2.1 Tính chất cơ lý
3.2.2 Độ dai va đập và dộ bền phá huỷ
3.2.3 Cấu trúc pha
3.3 Chế tạo sản phẩm và dùng thử
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
6. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan