[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng năng lực kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện gia dụng điển hình tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng năng lực kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện gia dụng điển hình tại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
BỐ CỤC NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương I KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC KIỂM TRA THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG TẠI VIỆT NAM
I. Mở đầu
II. Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
III. Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá điện - điện tử trong ASEAN EE MRA
IV. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn QUACERT với quá trình chuẩn bị năng lực trong việc tham gia vào ASEAN EE MRA với tư cách là tổ chức chứng nhận sản phẩm. hàng hoá được chỉ định.
V. Kết luận
Chương II ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LIÊN QUAN
Chương III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA THỬ NGHIỆM THIIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
Chương IV XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ CHẾ TẠO THIẾT BỊ GIA DỤNG TRONG NƯỚC
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan