[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới và thực hiện một số tính toán nơtron và thuỷ nhiệt để nhận dạng lò phản ứng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới và thực hiện một số tính toán nơtron và thuỷ nhiệt để nhận dạng lò phản ứng
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
ABSTRACT
LỜI MỞ ĐẦU
Phần thứ thất KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CỦA MỘT SỐ LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU ĐƯƠNG ĐẠI TRÊN THẾ GIỚI
I. Cơ sở tình hình sử dụng lò phản ứng nghiên cứu trên thế giới. II. Các yêu cầu chung khi khảo sát lò phản ứng nghiên cứu.
III. Các thông tin kỹ thuật của một số lò phản ứng nghiên cứu đương đại.
IV. Các đặc trưng chính để lựa chọn lò phản ứng nghiên cứu mới.
V. Nhận xét chung về phần thứ nhất.
Phần thứ hai KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC ỨNG DỤNG CỦA LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LỰA CHỌN LÒ CHO VIỆT NAM
I. Các ứng dụng năng lượng.
II. Các ứng dụng phi năng lượng.
III. Phục vụ cho giáo dục và đào tạo.
IV. Tóm tắt phần thứ hai.
Phân thứ ba THIẾT KẾ CƠ BẢN VỀ NƠTRON VỚI HAI LOẠI LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU MỚI ĐỀ XUẤT CHO VIỆC NAM
I. Các yêu cầu thiết kế về Nơtron.
II. Thiết kế về Nơtron.
III. Tóm tắt phần thứ ba.
Phần thứ tư THIẾT KẾ THỦY NHIỆT CƠ BẢN VỚI LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU LOẠI ARH ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM
I. Mô tả vùng hoạt động lò phản ứng và hệ làm nguội sơ cấp.
II. Các phương pháp phân tích.
III. Phân tích.
IV. Tóm tắt phần thứ tư.
Phần thứ năm THIẾT KẾ THỦY NHIỆT CƠ BẢN VỚI LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU DÙNG NHIÊN LIỆU DẠNG TẤM KIM LOẠI MTR ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM
I. Mô tả vùng hoạt động lò phản ứng và hệ làm nguội sơ cấp.
II. Các phương pháp phân tích.
III. Các hệ quả tính toán và thảo luận.
IV. Tóm tắt phần thứ năm.
Phần thứ sáu THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU MỚI Ở VIỆT NAM
I. Sự cần thiết của dự án lò phản ứng nghiên cứu mới.
II. Các số liệu chính được dùng để xây dụng dự án.
III. Dự kiến quy mô đầu tư dự án. Tổng mặt bằng và các hạng mục công trình chính.
IV. Phân tích lựa chọn sơ bộ về công nghệ.
V. Giá thành xây dựng, vận hành và bảo dưỡng lò phản ứng.
VI. Lộ trình thực hiện dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu.
VII. Nhu cầu nhân lực cho vận hành và khai thác lò phản ứng. 
VIII. Tóm tắt phần thứ sáu.
IX. Các bản vẽ kỹ thuật của trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới với lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu.
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
GIẢI TRÌNH CHI TIÊU KINH PHÍ
[/tomtat]

Bài viết liên quan