[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
MỤC LỤC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1.1. Phát triển thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế
1.1.1. Khái niệm thị trường tài chính
1.1.2. Cấu trúc của thị trường tài chính
1.1.3. Tác động của thị trường tài chính đối với tăng trưởng kinh tế
1.2. Vai trò của các định chế trung gian tài chính đối với phát triển thị trường tài chính
1.2.1. Định chế trung gian tài chính
1.2.2. Các loại hình của tổ chức trung gian tài chính
1.2.3. Vai trò của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trường tài chính
1.3. Tự do hóa tài chính và các cam kết tự do hóa tài chính trong WTO
1.3.1. Nội dung của tự do hóa tài chính
1.3.2. Tự do hóa tài chính trong khuôn khổ WTO
1.3.3. Xu hướng tự do hoá tài chính tại các nước thành viên WTO
1.4. Vai trò của nhà nước trong sự phối hợp các chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách tỷ giá trong điều kiện hội nhập tài chính quốc tế
1.4.1. Mối quan hệ ràng buộc giữa chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá trong điều kiện hội nhập tài chính quốc tế
1.4.2. Chính sách tiền tệ, tài khóa theo mô hình Mundell-Fleming trong chế độ tỷ giá cố định
1.4.3. Chính sách tiền tệ, tài khóa theo mô hình Mundell-Fleming trong chế độ tỷ giá thả nổi
CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH THEO WTO TẠI VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về quá trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam
2.1.1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng
2.1.2. Quy mô hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
2.1.3. Phân chia thị phần hoạt động của các NHTM
2.2. Đánh giá quá trình phát triển của thị trường tiền tệ
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường tiền tệ
2.2.2. Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiền tệ
2.2.3. Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiền gửi và huy động vốn
2.3. Đánh giá quá trình phát triển thị trường vốn
2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán
2.3.2. Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm về phát triển hai trung tâm giao dịch chứng khoán
2.3.3. Hình thành và phát triển Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập
2.3.4. Những vấn đề cần giải quyết để phát triển SGDCK/TTGDCK và TTLKCK
2.3.5. Đánh giá chung về hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.4. Quá trình tự do hóa tài chính theo WTO của Việt Nam
2.4.1. Tóm tắt các cam kết tự do hóa tài chính theo WTO của Việt Nam
2.4.2. Đánh giá mức độ tự do hóa tài chính theo WTO của Việt Nam
2.4.3. Thành tựu và hạn chế trong quá trình tự do hóa theo WTO của Việt Nam
CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH HÀN QUỐC
3.1. Hệ thống các tổ chức tài chính Hàn Quốc
3.1.1. Tổng lược về hệ thống các tổ chức tài chính của Hàn Quốc
3.1.2. Hệ thống giám sát tài chính Hàn Quốc
3.1.3. Quá trình tự do hóa và cải cách hệ thống tài chính ở Hàn Quốc
3.2. Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Hàn Quốc
3.2.1. Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.2.2. Kinh nghiệm phát triển các ngân hàng đầu tư ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.2.3. Kinh nghiệm phát triển các tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính mới của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.1. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính mới trên thị trường tiền tệ Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.2. Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.4. Kinh nghiệm phát triển thị trường cổ phiếu ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.5. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh ở Hàn Quốc và vận dụng vàoViệt Nam
3.3.6. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm chứng khoán bất động sản ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
3.3.7. Kinh nghiệm phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh mới (CDO, CDS) ở Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam
CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM DỰA TRÊN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA HÀN QUỐC
4.1. Giải pháp phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam
4.1.1. Giải pháp phát triển thị trường vốn
4.1.2. Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ
4.2. Giải pháp phát triển các định chế trung gian tài chính ở Việt Nam
4.2.1. Định hướng phát triển các định chế trung gian tài chính ở Việt Nam
4.2.2. Giải pháp phát triển các định chế trung gian tài chính ở Việt Nam
4.3. Một số giải pháp để phát triển sản phẩm tài chính mới ở Việt Nam
4.3.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm tài chính ngân hàng
4.3.2. Đầu tư phát triển công nghệ thông tin
4.3.3. Nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính mới
4.3.4. Nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro
4.3.5. Nâng cao vốn tự có của các ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán
4.3.6. Tăng cường các hoạt động marketing, quan hệ khách hàng
4.3.7. Tập trung phát triển nguồn nhân lực
4.3.8. Đảm bảo sự liên thông về vốn giữa thị trường chứng khoán và ngân hàng thương mại một cách thông suốt phù hợp với thông lệ quốc tế và tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các ngân hàng thương mại trong nước và hợp tác quốc tế
4.4. Giải pháp để thực hiện các cam kết về tự do hóa tài chính theo WTO của Việt Nam
4.4.1. Định hướng tiếp tục lộ trình tự do hóa tài chính theo các cam kết trong WTO của Việt Nam
4.4.2. Các giải pháp chung
4.4.3. Các giải pháp cụ thể
4.5. Kiến nghị điều kiện để thực hiện giải pháp
4.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
4.5.2. Kiến nghị đối với hệ thống Ngân hàng thương mại
4.5.3. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính
4.5.4. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp bảo hiểm
4.5.5. Kiến nghị đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
4.5.6. Kiến nghị đối với các công ty chứng khoán
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan