[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH SÁCH CÁC CỘNG TÁC VIÊN
VIẾT TẮT CÁC THUẬT NGỮ
MỤC LỤC
1. CÁC THÔNG TIN TỔNG QUÁT
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
2.2. Tổng quan chế độ sóng và các yếu tố tự nhiên liên quan đến sóng vùng BVB - CS Nam Bộ.
2.3. Tổng quan các cơ sở khoa học và công nghệ.
2.4. Nhu cầu thực tiễn.
2.5. Kết luận chương 2.
3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM DỰ BÁO SÓNG BIỂN VINAWAVE
3.1. Tiêu chí, lộ trình và nội dung công tác đã thực hiện.
3.2. Phân tích và thiết kế cấu trúc dữ liệu.
3.3. Các thành phần công nghệ của VINAWAVE.
3.4. Tổng kết chương 3.
4. XÂY DỰNG CÁC CSDL BIÊN VÀ GIS
4.1. Đặt vấn đề và giới hạn của báo cáo chương 4.
4.2. Kết quả xây dựng DTM Biển Đông.
4.3. Kết quả xây dựng DTM Biển Đông và Tây Nam Bộ.
4.4. Kết quả xây dựng DTM BVB - CS Nam Bộ.
4.5. Tham số hóa ảnh hưởng của mức nước và dòng chảy.
4.6. Tích hợp các CSDL biên cứng để tính toán và dự báo sóng.
4.7. CSDL thực đo để kiểm định và hiệu chỉnh mô hình.
4.9. Kết luận chương 4.
5. HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH VÀ CÁC CSDL NHẬP
6. MỘT SỐ ĐỒ ỨNG DỤNG VINAWAVE
6.1. Giới hạn vấn đề.
6.2. Phác đồ tác nghiệp phổ biến trên VINAWAVE.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan