[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
I.1 Thống nhất khái niệm và giới hạn nghiên cứu.
I.2 Ý nghĩa và vị trí của hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
I.3 Nội dung của hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
I.4 Các hình thức của hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
I.5 Vai trò của nhà nước trong phát triển hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
PHẦN II: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở NƯỚC TA
II.1 Nhu cầu đối với hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
II.2 Hình thức hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ hiện nay.
II.3 Chính sách phát triển hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ trong thời gian vừa qua.
II.4 Một số đề xuất về giải pháp thúc đẩy hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ ở nước ta.
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan