[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển cây Sì to (Valeriana jatamansi Jone) làm thuốc an thần, giảm đau và antistress

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển cây Sì to (Valeriana jatamansi Jone) làm thuốc an thần, giảm đau và antistress
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu về chi Valeriana L
2. Các nghiên cứu về hóa học
3. Các nghiên cứu về dược lý và chế phẩm
II. NGUYÊN VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, địa điểm và thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thiết bị, hóa chất và động vật dùng trong nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu nông học
2.2.2. Phương pháp định tính thành phần hóa hoc, chiết xuất và kiểm nghiệm
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu dạng bào chế
2.2.5. Phương pháp xử lý kết quả
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu sì to (Valeriana jatamansi Jones)
3.1.1. Khả năng nhân giống bằng phương pháp nhân giống vô tính
3.1.2. Ảnh hưởng của mật độ, khoảng cách và phân bón đến sinh trưởng phát triển cây sì to
3.1.3. Ảnh hưởng của mật độ, khoảng cách và phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất sì to
3.1.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng phát triển cây sì to
3.1.5. Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến năng suất dược liệu
3.1.6. Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đế năng suất dược liệu
3.1.7. Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng sì to
3.1.8. Triển khai trồng si to từ 2006 – 2008
3.2. Kết quả nghiên cứu hóa học, chiết xuất và phân tích kiểm nghiệm
3.2.1. Định tính các nhóm chất có trong thân rễ sì to
3.2.2. Kết quả định lượng và phân tích tinh dầu
3.2.3. Kết quả nghiên cứu về chiết xuất
3.2.4. Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết xuất BTP-bột “valeseda”
3.2.5. Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và bột BTP “valeseda”
3.2.5.1. Định tính
3.2.5.2. Định lượng
3.2.5.3. Đánh giá phương pháp định lượng đã xây dựng
3.2.5.4. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá định lượng của TCCS dược liệu và bột BTP “valeseda”
3.3. Kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính
3.3.1. Nghiên cứu tác dụng an thần, giảm đau và antistress
3.3.1.1. Tác dụng ức chế hoạt động tự nhiên của chuột
3.3.1.2. Tác dụng kéo dài giấc ngủ của thuốc ngủ barbiturat
3.3.1.3. Tác dụng giảm đau trên mô hình gây đau bằng acid acetic
3.3.1.4. Tác dụng giảm đau bằng nghiệm pháp đo độ chịu đau bằng tấm nóng của sì to Việt Nam so sánh với bột Valeriane của Pháp
3.3.1.5. Tác dụng ức chế quá trình hình thành phản xạ có điều kiện
3.3.1.6. Nghiên cứu tác dụng antistress
3.3.2. Nghiên cứu độc tính
3.3.2.1. Xác định độc tính cấp LD50
3.3.2.2. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn
3.3.2.2.1. Kết quả sinh hóa và huyết học
3.3.2.2.2. Kết quả xét nghiệm mô học
3.4. Nghiên cứu bào chế viên nang Valeseda
3.4.1. Nghiên cứu quy trình bào chế
3.4.2. Theo dõi độ ổn định của thuốc
IV. BÀN LUẬN
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan