[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình xử lý bậc cao (AOPs) trong xử lý nước thải công nghiệp với mục đích tái sinh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình xử lý bậc cao (AOPs) trong xử lý nước thải công nghiệp với mục đích tái sinh
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
TÓM TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 VÀ CÁC VẤN ĐỀ TÁI SINH NƯỚC THẢI
1.1 Tổng quan về khu công nghiệp Sóng Thần 1
1.1.1 Thông tin về chủ đầu tư
1.1.2 Thông tin về khu công nghiệp
1.2 Tổng quan về nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sóng Thần 1
1.2.1 Giới thiệu tổng quan nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện tại
1.2.2 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải
1.3 Các vấn đề về nước tái sinh
1.3.1 Mục đích về tái sinh nước
1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tái sinh nước thải
1.3.3 Nguyên nhân cho việc tái sinh nước thải công nghiệp
1.3.4 Một số công nghệ tái sinh nước thải hiện nay
1.3.5 Các tiêu chuẩn tái sinh ở nước ngoài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BẬC CAO (AOPs) TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
2.1 Tổng quan về công nghệ xử lý bậc cao (AOPs)
2.1.1 Cơ sở lý thuyết
2.1.2 Các quá trình tạo ra gốc Hydroxyl .OH
2.2 Khảo sát quá trình dựa trên khả năng oxi hóa của ozone
2.2.1 Quá trình oxi hóa bằng ozone
2.2.1.1 Giới thiệu chung về quá trình ozone
2.2.1.2 Cơ chế của quá trình ozone hóa
2.2.2 Quá trình Peroxon
2.2.2.1 Giới thiệu chung về quá trình Peroxone
2.2.2.2 Cơ chế của quá trình Peroxone
2.2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Peroxone
2.3 Một số ứng dụng về công nghệ xử lý bậc cao trong nước và thế giới đã áp dụng để xử lý nước thải và mang lại kết quả thành công
2.3.1 Ứng dụng trên thế giới
2.3.2 Ứng dụng trong nước
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Nội dung nghiên cứu
3.1.1 Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu theo mô hình công nghệ xử lý bậc cao AOPs
3.1.2 Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu nước thải sau xử lý bằng công nghệ AOPs qua mô hình BAC
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Nghiên cứu nội dung 1 với mô hình công nghệ xử lý bậc cao AOPs
3.2.2 Nghiên cứu nội dung 2 với mô hình xử lý nước thải sau khi xử lý bằng công nghệ bậc cao AOPs qua mô hình BAC
3.3 Kiểm soát các yếu tố vận hành
3.3.1 Kiểm soát nồng độ ozone dư trong quá trình thí nghiệm
3.3.2 Kiểm soát quá trình tạo ra Trihalometan
3.4 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1 Nội dung 1: Nghiên cứu theo mô hình công nghệ phản ứng bậc cao AOPs (quá trình O3 và quá trình H2O2 + O3)
4.1.1 Xác định các thông số tối ưu của quá trình O3
4.1.2 Xác định các thông số tối ưu của quá trình oxi hóa bậc cao H2O2 + O3
4.1.3 So sánh hiệu quả xử lý của 2 mô hình 2 hệ O3 và H2O2 + O3
4.1.4 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ AOPs
4.2 Nội dung 2: Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải sau quá trình xử lý bậc cao bằng công nghệ AOPs (H2O2 + O3) kết hợp với mô hình BAC
4.3 Đề xuất quy trình xử lý cho mục đích tái sinh
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan