[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP LỰC VÀ QUÁ TRÌNH XUỐNG CẤP CÁCH ĐIỆN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰC
I.1. Đặt vấn đề
I.2. Tác động trực tiếp của môi trường nhiệt đới
I.2.1. Tác động của bức xạ mặt trời
I.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí
I.2.3. Ảnh hưởng của khí hậu
1.3. Ảnh hưởng của độ ẩm đến cách điện của MBA
1.3.1. Đối với dầu máy biến áp
1.3.2. Ảnh hưởng của oxy trong dầu cách điện
1.3.3. Hàm lượng ẩm trong dầu cách điện
1.3.4. Quá trình đối lưu
1.3.5. Quá trình bức xạ
1.3.6. Quy luật già cỗi cách điện
1.3.7. Quá trình lão hóa cách điện
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO SỰ HỒI PHỤC ĐIỆN MÔI
2.1 Đáp ứng điện môi dưới tác động điện trường trong miền thời gian
2.2 Đáp ứng điện môi dưới tác động điện trường trong miền tần số
2.3 Nguyên lý của phép đo đáp ứng điện môi dưới tác động điện trường
2.3.1 Phép đo trong miền tần số
2.3.2 Phép đo trong miền thời gian
2.4 Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của đáp ứng điện môi (dielectric response)
2.5 Đáp ứng điện môi của hệ thống cách điện giấy – dầu
CHƯƠNG 3: SỰ XUỐNG CẤP CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI CÁC PHÉP ĐO SỰ HỒI PHỤC ĐIỆN MÔI CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP
3.1 Đánh giá mức cách điện máy biến áp
3.1.1. Phân tích hoá học và vật lý
3.1.2. Những phép đo điện
3.1.2.1 Phương pháp truyền thống
3.1.2.2. Đo đáp ứng điện môi
3.2. Mô phỏng quá trình đáp ứng của điện môi
3.2.1. Các công nghệ mô hình hóa
3.2.1.1 Mô hình Debye với các hằng số đơn và hằng số phân phối thời gian.
3.2.1.2 Hàm phản ứng tổng quát
3.2.1.3 Mô hình X-Y
3.2.2. Ảnh hưởng của các thông số trong mô hình X-Y lên phản ứng FDS cuối cùng
3.2.2.1 Ảnh hưởng của độ dẫn điện dầu
3.2.2.2 Ảnh hưởng của các miếng đệm
3.2.2.3 Sự biến thiên của hằng số điện môi tại 1kHz
3.2.2.4 Kết luận
3.2.3. Mô phỏng sử dụng mô hình X
3.2.4. Mô phỏng sử dụng hàm phân phối đáp ứng điện môi
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI MBA
4.1. GIỚI THIỆU CHUNG
4.1.1 Máy biến áp của điện lực Ceylon
4.1.2 Nghiên cứu các MBA nguồn tại CEB
4.1.2.1. Bảo trì MBA nguồn
4.1.2.2. Ghi chép thông tin
4.1.2.3. Các trường hợp thay thế MBA nguồn
4.1.3. Nghiên cứu MBA phân phối của CEB
4.2. PHƯƠNG PHÁP ĐO
4.2.1. Dụng cụ cho những phép đo đặc tính điện môi
4.2.2. Giới thiệu thiết bị đo IDAX-206
4.2.3. Những phép đo ngoài hiện trường
4.2.4. Những phép đo trong phòng thí nghiệm
4.2.4.1 Những phép đo với MBA
4.2.4.2 Những phép đo với buồng thử nghiệm dầu
4.2.4.3 Những phép đo với tấm ép mẫu
4.2.4.4 Những phép đo xác định tuổi của Karl Fischer
4.3. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT
4.3.1. Những tấm ép mẫu
4.3.2. MBA phân phối trong phòng thí nghiệm
4.3.2.1 Sử dụng mô hình X-Y và mô hình X
4.3.2.2. So sánh phép đo phổ điện môi trong miền thời gian và miền tần số.
4.3.3. Các MBA đo ngoài hiện trường
4.3.3.1. MBA một pha
4.3.3.2. MBA 3 pha
4.3.3.3. MBA phân phối
4.3.3.4. Một số kết quả đo đặc biệt
4.3.4. Nhận xét
Chương 5: TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT, KINH TẾ VÀ ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ BẢO DƯỠNG HỢP LÝ ĐỐI VỚI MBA LỰC ĐÃ VÀ ĐANG VẬN HÀNH
5.1. Đặt vấn đề
5.2. Sự cố ngừng hoạt động của các MBA lực và sự quản lý của Công ty điện lực
5.3. Tỷ lệ sự cố ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình của MBA
5.4. Hiệu quả của việc đại tu so với việc mua MBA mới.
5.5. Sự thay thế / trang bị mới đối với toàn bộ máy biến áp
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN
PHẦN PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan