[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột lỗ, trang trí hoa văn,..., cho sản xuất các loại giày ủng nữ thời trang xuất khẩu và nội địa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột lỗ, trang trí hoa văn,..., cho sản xuất các loại giày ủng nữ thời trang xuất khẩu và nội địa
MỤC LỤC
THÀNH VIÊN CHÍNH THAM GIA ĐỀ TÀI
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
PHẦN 1: TỔNG QUAN
I. Cơ sở pháp lý và xuất xứ của đề tài
1. Cơ sở pháp lý
2. Sự cần thiết của đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Phạm vi nghiên cứu
5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
5.1. Nội dung nghiên cứu
5.2. Phương pháp nghiên cứu
6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
6.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
6.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 2: XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHẰM TẠO MẪU THÊU, KHÂU TAY, DẬP KHUY, ĐỘT LỖ, TRANG TRÍ HOA VĂN,..., CHO SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIÀY ỦNG NỮ THỜI TRANG XUẤT KHẨU VÀ NỘI ĐỊA
I. Phom giày, dưỡng mẫu và nhân cỡ số
A. Phom giày
B. Thiết kế dưỡng mẫu
1. Lấy áo phom trung bình
2. Vẽ mẫu
3. Tách dưỡng
II. Nguyên liệu
A. Yêu cầu chung đối với nguyên vật liệu
B. Đặc điểm và yêu cầu đối với từng loại nguyên vật liệu
a. Liệu làm mũ giày
b. Liệu làm lót
c. Keo và các nguyên phụ liệu
d. Các vật liệu phụ khác
C. Qui trình bồi liệu
III. Qui trình công nghệ pha cắt
1. Yêu cầu chung
2. Chuẩn bị
3. Qui trình công nghệ
a. Lệnh 8003
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng và dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
b. Lệnh 8149
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng vào dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
c. Lệnh 8013
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng vào dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
d. Lệnh 8073
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng vào dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
e. Lệnh 80090
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng vào dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
g. Lệnh 8146-8147
* Chọn đánh giá về chủng loại và chất lượng nguyên liệu
* Dưỡng vào dao chặt
* Qui trình trải liệu và pha cắt
IV. Qui trình Lạng da
1. Yêu cầu chung
2. Đánh bóng, tạo mầu.
3. Chỉnh hình
4. In cao tần, may lót mặt
5. D∙y các chi tiết
V. Qui trình may mũ giày
1. Công tác chuẩn bị
2. Yêu cầu kỹ thuật chung
3. Thực hiện sản xuất
VI. Qui trình công nghệ làm đế gót rời có phun sơn
VII. Qui trình công nghệ rò-ráp đế-Hoàn thiện-Đóng gói
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan